Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden happy-sticker.nl

1   Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
1.3 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.4 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.7 Dag: kalenderdag;

2   Contact info
Happy-sticker.nl
Tel: 0181 - 840 555
info@happy-sticker.nl

 3   Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
3.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 
4   Aanbiedingen & offertes
4.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden per email in schriftelijke vorm, tenzij de ondernemer om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3 De ondernemer is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, schriftelijk binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4.4 De ondernemer kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de Ondernemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de ondernemer anders aangeeft.
4.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht de ondernemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 5   De overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod van de ondernemer op internet of anderzins.
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer terug langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
5.3 Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.4 De ondernemer heeft het recht bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de ondernemer dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

 6   Annulering & Retournering
6.1 Alle producten van Happy-sticker.nl worden speciaal vervaardigd aan de hand van de door de consument opgegeven specificaties, zoals maat, kleur enz. Na bevestiging van de bestelling door de ondernemer aan de consument heeft de consument NIET meer de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden van onze maatwerk produkten. Het herroepingsrecht bij levering van maatwerkprodukten is nadrukkelijk uitgesloten.
6.2 Retouren worden door de ondernemer niet in ontvangst genomen, ook niet gecrediteerd, tenzij dit schriftelijk met de consument is overeengekomen.
6.3 Retouren dienen altijd voldoende gefrankeerd te worden verzonden, evt. schriftelijk overeengekomen creditering van de gemaakte verzendkosten worden teruggestort op rekening van de consument.
 
7   De prijs
7.1 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief het huidige BTW tarief.
7.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van ondernemer onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. De ondernemer heeft het recht om de consument, voor levering, cq acceptatie, te informeren over prijsfouten.
7.3 De producten van de ondernemer worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.
7.4 Indien de consument niet akkoord gaat met de prijswijziging heeft de ondernemer alsmede de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren.
7.5 Berekeningen voor verzendkosten, aanbiedingen, kortingen, etc gaan altijd over de bedragen inclusief BTW.
 
8   Conformiteit & Garantie
8.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
8.2 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn en vóór montage te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen zoals vermeld op de bevestiging.
8.3 Eventuele manco’s behoren binnen 24 uur na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
8.4 Na montage wordt de consument geacht met het geleverde akkoord te zijn gegaan en vervalt het recht op (na)levering van het bevestigde produkt.
8.5 De ondernemer is niet verantwoordelijk te stellen voor de eventuele schade als gevolg van het aanbrengen dan wel verwijderen van geleverde produkten.
 
9   Levering & uitvoering
9.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
9.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
9.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op eventuele schadevergoeding.
9.4 Vertraging in de bezorging buiten de schuld van de ondernemer zijn uitgesloten van het recht tot ontbinding van de overeenkomst zoals in het vorige lid vermeld.
9.5 In geval van ontbinding conform lid 3 zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
9.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
9.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.8 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen.
9.9 Happy-sticker.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, beschadiging of verlies tijdens de verzending. U kunt het pakket ook verzekerd laten verzenden, dan is uw bestelling verzekerd tot een bedrag van 300 euro (pakketpost) of 50 euro (brievenbuspost). De meerkosten komen voor rekening van de klant. Geef dit aan in het opmerkingen vak bij bestellen.
9.10 Wij bieden u tevens de mogelijkheid om de producten op afspraak, op te komen halen in Spijkenisse, u betaalt dan uiteraard geen verzendkosten.

10   Betaling
10.1 Happy-sticker.nl hanteert de volgende betalingsmethoden: Betaling via iDEAL / zelf van tevoren overmaken per Bank/Giro of contant bij afhalen (op afspraak).

10.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

10.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

11   Klachtenregeling
11.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling, schriftelijk volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
11.2 Het geleverde produkt wordt geacht geaccepteerd te zijn door de consument, wanneer de consument het heeft verwerkt.
11.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12   Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van de ondernemer jegens consument is beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden in artikel 8 is geregeld.
12.2 De ondernemer is niet aansprakelijk voor het gebruik van logo’s/beeldmerken waarop het auteursrecht van toepassing is. De consument dient zelf om toestemming te vragen bij de rechtmatige eigenaar. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
12.3 Het is mogelijk dat een bepaald product of materiaal tijdelijk niet op voorraad is. Wij zullen u hier zo spoedig mogelijk over informeren en doorgeven wat de verwachte levertermijn is.
12.4 De op de website weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Uiteraard doen we ons best om ze zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven.
12.5 Happy-sticker.nl is niet verantwoordelijk voor opgelopen schade na het (verkeerd) toepassen van het product. Dan wel het (verkeerd) aanbrengen cq. (verkeerd) verwijderen van het product. Tevens is Happy-sticker.nl is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan, voor, tijdens of na het aanbrengen van de sticker dan wel schade aan het object waarop de sticker is/wordt aangebracht dan wel schade ontstaan tijdens het gebruik van de producten van Happy-sticker.nl
12.6 Voor foutief monteren van de stickers of het monteren op slecht hechtende materialen (waaronder bv. kalkhoudende muurverven, en sommige behangsoorten die kunnen beschadigen door het wegtrekken van de applicatiefolie) kan Happy-sticker.nl niet aansprakelijk worden gesteld. Wij kunnen vooraf niet met zekerheid bepalen of de ondergrond waarop u gaat plakken geschikt is voor ons stickermateriaal. Bij twijfel kan vooraf altijd tegen een geringe vergoeding een proefsticker of kleurstaal, aangevraagd worden om dit te testen en te voorkomen.
12.7 Ondanks dat wij uw bestelling met de grootste zorg behandelen dient u ten aller tijde uw bestelling te controleren op fouten en juistheid van kleur vóór u deze monteert! Door de applicatie folie kunt u de juiste kleur niet beoordelen, trek voorzichtig een hoekje omhoog van de applicatiefolie om de juistheid van de door u bestelde kleur te beoordelen, strijk dit daar na weer glad. Na montage vervalt uw retourrecht en zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen die ontstaan ten gevolge van het verwijderen van de sticker.
12.8 Onze stickers worden met de hand gemaakt alle afmetingen kunnen enige afwijking hebben van de aangegeven maten! Is het in uw geval belangrijk dat de afmeting heel nauwkeurig is stuur dan een mail met de verwijzing van uw bestelling.

13   Persoonsgegevens
13.1 De gegevens die u ons doorgeeft worden door ons met zorg behandeld en gebruikt voor interne en geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede voor het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen.
13.2 Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens.
13.3 Wenst u geen mailings meer van ons te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen.

14   Toepasselijk recht
14.1 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande voorwaarden.
14.2 Op elke overeenkomst tussen ondernemer en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.